Echo on Papers_Chen Qiang, Huang Yuanqing, Jing Shijian / 2020. 06. 20 - 08. 23